flaga polski

Dom zbudowany został w 1919 roku z fundacji Emila Repphana. Równocześnie z nim wzniesiono stojącą tuż obok szkołę powszechną.

Dom jest budowlą dwupiętrową, zaopatrzoną w mansardowy dach.

Zbudowany został jako Dom Nauczyciela, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone były na potrzeby mieszkaniowe dla pracowników pobliskiej szkoły.

W latach okupacji hitlerowskiej dom i szkoła pełniły funkcję Ośrodka Wychowawczego Hitlerjugend, a także miejsca tymczasowego pobytu Niemców ewakuowanych z terenów Litwy i Łotwy.

Na początku 1945 roku oba budynki zostały znacznie zniszczone przez Niemców opuszczających Kalisz.

Ich odbudowa trwała do lutego 1946 roku.

United Kingdom

15 POLNA STREET – A RESIDENTIAL HOUSE

The house was funded by Emil Repphan and built in 1919. The adjacent primary school was built at the same time.

The building was erected to serve as a Teacher’s House, and its rooms were designated for the housing needs of the employees of the nearby school.

Under the Nazi occupation the house and the school served as a Hitler Youth facility, as well as a place of temporary settlement for the Germans evacuated from Lithuania and Latvia.

At the beginning of 1945 both buildings suffered significant damage by the Germans leaving Kalisz. The process of rebuilding lasted until February 1946.

 

 repphanwka ul Polna lata 30 te Josepf Korenfeld 1  repphanwka ul Polna lata 30 te Josepf Korenfeld 2

 

 

 flaga polski

Historia Ulicy Piskorzewskiej.

Wyprowadzona została w drugiej połowie XIII w. ze środka północnej pierzei Głównego Rynku i poprowadzona w kierunku muru obronnego i znajdującej się na jej końcu bramy miejskiej zwanej Piskorzewską. Należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza i liczy 180 m długości.

Po rozebraniu na początku XIX w. muru miejskiego i znajdujących się w nim bram, w 1820 r. ulicę Piskorzewską przedłużono do wytyczonej wówczas ul. Ponad Murem (dzisiejsza A. Parczewskiego), którą poprowadzono wzdłuż nieistniejących już wtedy obwarowań miejskich i płynącej obok odnogi Prosny zwanej Babinką (zasypanej w latach 1941-1949, w której miejscu obecnie znajdują się kaliskie planty).

Swoją obecną długość ulica ta otrzymała w 1941 r., po zburzeniu przez hitlerowskie władze okupacyjne szpitala żydowskiego zbudowanego w pobliżu jej zbiegu z ul. Ponad Murem w 1827 r., gdzie znajduje się także – zachowany do dnia dzisiejszego – budynek ochronki dla dzieci żydowskich, wzniesiony na początku XX wieku.

Na początku I wojny światowej znaczna część ul. Piskorzewskiej (na odcinku od Głównego Rynku do ul. Garbarskiej) zniszczona została prawie całkowicie.

United Kingdom

The street was laid out in the second half of the 13th century from the middle of the northern frontage of Główny Rynek. It led towards the town walls and Brama Piskorzewska [Piskorzewska Gate], the town gate situated at the end of the street. It belongs to the oldest streets of the chartered town. Its length is 180 metres long.

In 1820 the street was extended after removing the town walls and the gates at the beginning of the 19th century. Now it reached Ponad Murem Street [Beyond the Wall Street] that ran along the used-to-be town walls as well as along the arm of the Prosna River called Babinka(buried 1941-1949).A green area called Planty was created on the place where the old river used to flow. 1949. The name Ponad Murem Street was changed into A. Parczewski Street and is kept to this day.

There was a Jewish hospital in the street built in 1827 situated where it reached Ponad Murem Street. The hospital was demolished by the Nazi authorities in 1941 and then the street was extended up to today’s length. At the beginning of the 20th century a kind of shelter was built for the poor and neglected children from the Jewish families. This building survived the Nazi occupation and stands to this day.

At the beginning of the Great War the part of the street between Główny Rynek [Main Market Street] and Garbarska Street were nearly completely destroyed.

 

 piskorzewska 1  piskorzewska 2  piskorzewska 3

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl

flaga polski

Historia Ulicy Adama Chodyńskiego.

Wychodzi z północno-zachodniego narożnika obecnego Placu św. Józefa, z którego wybiega też ul. Marjańska. Prowadzi do ul. Grodzkiej, a w połowie jej długości przecina ją ul. Zamkowa. Wytyczona została w drugiej połowie XIII w. i należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza. Liczy nieco ponad 140 m długości.

Pierwotnie prowadziła od ul. Długiej, zwanej też Toruńską (dzisiejsza ul. Zamkowa) do kwartału miejskiego, na którym znajdowały się zabudowania mieszkalno-gospodarcze kanoników kaliskiej kapituły kolegiackiej i stąd zwana była ul. Kanonicką. W 1871 r. w jej przebieg włączono ul. Poprzeczną (łączącą ul. Grodzką z Warszawską) i określono mianem ul. Poprzeczno-Warszawskiej, a jej dotychczasową nazwę przeniesiono na dawną ul. św. Mikołaja. Obecne imię Adama Chodyńskiego otrzymała w 1930 roku.

Dawna zabudowa tej ulicy zniszczona została prawie całkowicie przez wojsko pruskie w sierpniu 1914 roku. Obecna pochodzi w większości z okresu międzywojennego.

United Kingdom

Adam Chodyński and Maryjańska Street start in the same corner of the present Plac Św. Józefa [Saint Joseph Square].It leads to Grodzka Street and Zamkowa Street which intersects it in the middle of its length. It was set out in the second half of the 13th century and is one of the oldest streets of the chartered town. Its length is 140 metres. At first, it led from Długa Street, also known as Toruńska (now Zamkowa Street) to that part of the town where the residential and non -residential buildings of the collegiate chapter of the Canons Regular of Lateran were situated and to Kanonicka Street. In 1871 Poprzeczna Street (that joined Grodzka and Warszawska Streets), was included into A. ChodyńskiStreet, and its name was given to the former Saint Nicolas Street. In 1930 the street was named after A. Chodyński, a lawyer, literature historian, poet, journalist, an outstanding historian of the Kalisz region, the founder (1870) and the first editor of the newspaper “Kaliszanin”.

The buildings of the street were nearly completely destroyed by the Prussian army in August 1914.the present residential buildings come from the inter-war period.

 chodynskiego

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl

flaga polski

Historia Ulicy Alfonsa Parczewskiego.

Prowadzi od Placu św. Jana Pawła II do ul. Gabriela Narutowicza i stanowi ważną trasę komunikacyjną w mieście. Liczy 680 m długości.

Wytyczona została w 1820 r. wzdłuż dawnego muru obronnego (w znacznym stopniu rozebranego na początku XIX w.) i płynącej obok odnogi rzeki Prosny zwanej Babinką, zasypanej w latach 1941-1949, w której miejscu obecnie znajdują się kaliskie planty.

Początkowo nosiła nazwę Ponad Murem. Na początku lat 70. XIX w., dzięki trzem mostom zbudowanym na Babince – na wprost wylotu ulic: Kanonickiej, Złotej i Ogrodowskiej – otrzymała połączenie z ul. Babina, biegnącą po drugiej stronie odnogi Prosny. Wtedy też zmieniono jej nazwę na: Nadwodna. Swoje obecne imię otrzymała w 1937 r., ale w 1950 r. nazwano ją ul. Marcelego Nowotki. Poprzednią nazwę przywrócono w 1990 roku.

Na tyłach zabudowań kościelnych parafii św. Mikołaja, tuż za dużym fragmentem zachowanego do dnia dzisiejszego muru obronnego, znajdowały się tzw. duże jatki mięsne, funkcjonujące od lat 70. XIX w. do wybuchu I wojny światowej. W pobliżu miejsca, w którym były one usytuowane w 1936 r. zbudowany został dworzec komunikacji autobusowej, rozebrany w 1976 roku.

Dawniej znaczna część tej ulicy – od Kanonickiej do Ogrodowskiej (dzisiejszej G. Narutowicza) – wyznaczała skraj średniowiecznej dzielnicy żydowskiej wytyczonej w obrębie murów obronnych. U jej zbiegu z ul. Kanonicką znajdowała się rytualna łaźnia żydowska (mykwa) zbudowana w pierwszej połowie XIX w., nieco dalej stał szpital zakaźny wzniesiony w latach 70. XIX w., a przed wylotem ul. Piskorzewskiej dwupiętrowy szpital starozakonnych ortodoksów postawiony w 1837 roku. Natomiast w pobliżu ul. Złotej usytuowane były tzw. małe jatki mięsne, a nieco w głębi synagoga, rozebrana podczas okupacji hitlerowskiej. Na jej miejscu zbudowana została w latach 1951-1952 siedziba władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której obecnie mieści się jeden z kaliskich banków.

Dziewiętnastowieczna zabudowa tej ulicy została częściowo zniszczona na początku I wojny światowej, a później w latach okupacji hitlerowskiej.

United Kingdom

It leads from Plac św. Jana Pawła II [John Paul the 2nd Square] to Gabriel Narutowicz Street and is an important communication thoroughfare in the town. It is 680 metres long.

It came about in 1820 and ran along the used-to-be town walls (dismantled at the beginning of the 19th century) and along the arm of the Prosna River called Babinka flowing nearby the walls. Babinka was buried in the years 1941-1949 and in the place of the canal a green area called Planty was formed.

At the beginning it was called Ponad Murem Street [Beyond the Wall Street] but since the beginning of the seventies of the 19th century it was called Nadwodna Street [Above the Water Street]. Just then, due to the bridges built on Babinka canal opposite Kanonicka, Złota and Ogrodowska Streets, A. Parczewski Street was joined with Babina Street that ran along the other bank of the above-mentioned canal. The street got its present name in 1937, but in 1950 it was named after Marceli Nowotko. Since 1990 it is again called Alfons Parczewski Street (1849-1933), after an outstanding citizen of Kalisz, historian, publicist and a merited social and political activist. He was also a professor at the University of Warsaw, the organiser of the Law Department at the university as well as the professor at the Vilnius University and the rector of that university in the years 1922-1923

At the back of the church buildings of Saint Nicolas parish, just behind the remains of today’s walls, there were meat stalls that functioned from the seventies of the 19th century until the beginning of the Great War. Near the place where they were situated a bus station was built, removed in 1976.

parczewskiego 1  parczewskiego 3  parczewskiego 2

parczewskiego 4  parczewskiego 5 

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl

flaga polski

Historia Ulicy Łaziennej.

Wytyczona została w drugiej połowie XIII w. podczas rozplanowywania przestrzennego miasta założonego w 1257 r. przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego. Należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza i od chwili powstania aż do dnia dzisiejszego nosi swoją pierwotną nazwę.

Wybiega z południowo-wschodniego narożnika Głównego Rynku, przechodzi przez zbieg ulic: Sukienniczej i Kolegialnej i dochodzi do obecnej ul. Kadeckiej, gdzie znajduje się wejście do Parku Miejskiego. Liczy prawie 250 m długości.

Pierwotnie prowadziła do muru obronnego i znajdującej się na jej zakończeniu niewielkiej bramy-furty, zwanej Bramą Łazienną. Po założeniu w 1798 r. Parku Miejskiego i rozebraniu na przełomie XVIII i XIX w. muru obronnego, przedłużono ją aż do terenów parkowych. Około 1830 r. na jej końcu zbudowano neogotycką bramę z kutą żelazną kratą, która aż do jej rozebrania w 1941 r. stanowiła główną bramę wejściową do parku.

Po jej lewej stronie, za skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą i Kolegialną , znajdują się zabudowania dawnego kolegium jezuickiego, wznoszone od schyłku XVI w. do połowy XVII w., w których mieszczą się obecnie siedziby rożnych instytucji administracji rządowej i samorządowej. Natomiast nieco dalej, w pobliżu Parku Miejskiego, zbudowano przy tej ulicy w 1825 r. salę musztry Korpusu Kadetów, który funkcjonował w latach 1798-1832. Później budynek ten przejęło wojsko carskie i urządziło w nim cerkiew wojskową. W okresie międzywojennym mieściło się w nim kasyno oficerskie 29 pułku Strzelców Kaniowskich, a obecnie zajmuje go Centrum Kultury i Sztuki.

Na podwórzu jednego z domów stojących na końcu tej ulicy znajduje się zachowany do dnia dzisiejszego fragment najstarszej partii miejskiego muru obronnego, pochodzący z końca XIII wieku.

Znaczna część zabudowy tej ulicy zniszczona została na początku I wojny światowej.

United Kingdom

It was set out in the second half of the 13th century at the time of space planning the chartered town founded by the Great Poland prince, Boleslaus the Pious in 1257. . It is one of the oldest towns of the chartered town and since its very beginning it bore the present name.

It starts in the south-east corner of Główny Rynek [Main Market Square], goes past the junction of Sukiennicza and Kolegialna Street and reaches Kadecka Street just where the entrance to the Park Miejski [Town Park] is situated. It is 250 metres long.

At first it led to the town walls and to a small gate called Brama Łazienna [Łazienna Gate].  When the park was founded in 1798 and the town walls dismantled at the turn of the 18th and 19th century, the street was extended as far as the park edge. About 1830 a neo-Gothic forged iron gate was built which until its dismantling was the main park entrance gate.

On the left side of the street there are buildings of the used-to-be Jesuit Order erected from the end of the 16th century to the middle of the 17th century. Today they house different institutions of self-government and state administration. In1825

 A bit farther, at the entrance to Park Miejski [Town Park] cadet drill hall was built for Korpus Kadetów [Cadet Corps] which functioned in the years 1798-1832. Then the building was taken over by the Russian army to change it into an Army Orthodox Church. In the inter-war period the officers of 29 pułk Strzelców Kaniowskich[29th Kaniowski Gunner Regiment] had their mess there. At present the building houses Centrum Kultury iSztuki [Culture and Art Centre].

The backyard of one of the houses situated along the street treasures some oldest remains of town walls dated to the end of the 13th century.

Most of the tenement houses in the street were destroyed at the begining of the Great war.

 lazienna 1  lazienna 2

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl