flaga polski

Historia Ulicy Rzeźniczej.

Wytyczona została w drugiej połowie XIII w. i należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza założonego przez księcia Bolesława Pobożnego. Wybiega z południowo-zachodniego narożnika Głównego Rynku i dochodzi do ul. Sukienniczej. Liczy niecałe 85 m długości.

Początkowo nosiła nazwę ul. Bydlęcej (Skockiej) i dochodziła – tak jak obecnie - do ul. Sukienniczej. W niektórych publikacjach z XIX i XX w. zwana jest błędnie ul. Szkocką.

Pod koniec XVII w. przedłużono ją skrajem ogrodu ojców franciszkanów aż do ul. Poprzecznej, biegnącej wzdłuż muru obronnego. Nadano jej wtedy nazwę ul. Szczupakowej. Natomiast na początku XIX w., po całkowitym zlikwidowaniu ogrodu zakonnego i zabudowaniu terenu, który on niegdyś zajmował, ul. Szczupakową rozdzielono na dwie krótsze ulice, przedzielone ul. Sukienniczą. Dawna ul. Bydlęca (Skocka) otrzymała wówczas nazwę Rzeźniczej, a drugą z nich nazwano Browarną.

Przy dzisiejszej ul. Rzeźniczej, w pobliżu jej zbiegu z Głównym Rynkiem, w latach 1618-1805 znajdowały się zabudowania kościelno-klasztorne sióstr klarysek.

W 1828 r. dawny kościół klarysek zakupili Grecy Macedońscy, którzy osiedlili się w Kaliszu w 1792 r. na skutek prześladowań ze strony Turków, na jakie narażeni byli na swych ojczystych terenach. Dokonali oni przebudowy tego kościoła na kaplicę grecką, ale z uwagi na wysokie koszty jej utrzymania została ona zlikwidowana w 1834 roku.

Natomiast w pozostałej części dawnych zabudowań klarysek – usytuowanych w pobliżu zbiegu ul. Rzeźniczej z ul. Sukienniczą – urządzone zostały w drugiej połowie XIX w. składy kupieckie i sklepy, a na przełomie XIX i XX w. zbudowano Fabrykę Biszkoptów i Pierników Kazimierza Mystkowskiego (późniejsza „Kaliszanka”).

Znaczna część dawnej zabudowy ul. Rzeźniczej przestała istnieć wraz z całym śródmieściem w wyniku zniszczenia miasta przez wojska pruskie na początku I wojny światowej.

United Kingdom

The name of the street refers to presence of butchers’ workshops in it. It came about in the second half of the 13th century and is one of the oldest streets of the chartered town founded by the prince Boleslaw’s the Pious. It starts in the south-west corner of Główny Rynek [Main Market Square] and reaches Sukiennicza Street. It is only 85 metres long.

At first it was called Bydlęca [Cattle Street] or Skotska[the latter name refers also to cattle in the old Polish language-[although the word Skotska, as far as the sound is concerned, reminds of the word szkocki meaning in Polish-Scottish; translator’s note] In the 19th and the 20thcenturies, due to the resemblance of the words some book writers called it mistakenly Szkocka Street [Scottish Street]

At the end of the 17th century the street was extended, by taking over some bits of the Franciscans’ garden, as far as Poprzeczna Street. The latter that runs along the town walls was called Szczupakowa [Pickerel Street] then. At the beginning of the 19th century, when the gardens and the buildings belonging to the Order were eliminated, Szczupakowa Street was divided into two shorter streets, intersected by Sukiennicza Street. The former Bydlęca (Skotska) was given the name Rzeźnicza  and the street beyond Sukiennicza Street was named Browarna.

In today’s Rzeźnicza Street, in the place where it meets Główny Rynek [Main Market Square], the monastery and church buildings of the nuns of the Poor Clares Order were situated in the years 1618-1805.

In 1828 the( used to be) church of the Poor Clare nuns was purchased by the Macedonian Greeks who settled in Kalisz in 1792.They were forced to leave their homes due to the Turkish persecution policy. They rebuilt the church as the Greek chapel. However, the cost of the maintenance of the building was too high and it was closed in 1834.

Later, in the second half of the 19th century, the remaining part of the former The Poor Clares buildings situated at the corner of Rzeźnicza and Sukiennicza Streets housed merchants’ warehouses and shops. At the turn of the 19th and the 20th century there was a Fabryka Biszkoptów i Pierników Kazimierza Mystkowskiego [the Factory of Biscuits and Gingerbread Products owned by Kazimierz Mystkowski] in the same place. (then it was given the name “Kaliszanka”).

rzeznicza 1  rzeznicza 4  rzeznicza 2

rzeznicza 3

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl