flaga polski

Historia Ulicy Łaziennej.

Wytyczona została w drugiej połowie XIII w. podczas rozplanowywania przestrzennego miasta założonego w 1257 r. przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego. Należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza i od chwili powstania aż do dnia dzisiejszego nosi swoją pierwotną nazwę.

Wybiega z południowo-wschodniego narożnika Głównego Rynku, przechodzi przez zbieg ulic: Sukienniczej i Kolegialnej i dochodzi do obecnej ul. Kadeckiej, gdzie znajduje się wejście do Parku Miejskiego. Liczy prawie 250 m długości.

Pierwotnie prowadziła do muru obronnego i znajdującej się na jej zakończeniu niewielkiej bramy-furty, zwanej Bramą Łazienną. Po założeniu w 1798 r. Parku Miejskiego i rozebraniu na przełomie XVIII i XIX w. muru obronnego, przedłużono ją aż do terenów parkowych. Około 1830 r. na jej końcu zbudowano neogotycką bramę z kutą żelazną kratą, która aż do jej rozebrania w 1941 r. stanowiła główną bramę wejściową do parku.

Po jej lewej stronie, za skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą i Kolegialną , znajdują się zabudowania dawnego kolegium jezuickiego, wznoszone od schyłku XVI w. do połowy XVII w., w których mieszczą się obecnie siedziby rożnych instytucji administracji rządowej i samorządowej. Natomiast nieco dalej, w pobliżu Parku Miejskiego, zbudowano przy tej ulicy w 1825 r. salę musztry Korpusu Kadetów, który funkcjonował w latach 1798-1832. Później budynek ten przejęło wojsko carskie i urządziło w nim cerkiew wojskową. W okresie międzywojennym mieściło się w nim kasyno oficerskie 29 pułku Strzelców Kaniowskich, a obecnie zajmuje go Centrum Kultury i Sztuki.

Na podwórzu jednego z domów stojących na końcu tej ulicy znajduje się zachowany do dnia dzisiejszego fragment najstarszej partii miejskiego muru obronnego, pochodzący z końca XIII wieku.

Znaczna część zabudowy tej ulicy zniszczona została na początku I wojny światowej.

United Kingdom

It was set out in the second half of the 13th century at the time of space planning the chartered town founded by the Great Poland prince, Boleslaus the Pious in 1257. . It is one of the oldest towns of the chartered town and since its very beginning it bore the present name.

It starts in the south-east corner of Główny Rynek [Main Market Square], goes past the junction of Sukiennicza and Kolegialna Street and reaches Kadecka Street just where the entrance to the Park Miejski [Town Park] is situated. It is 250 metres long.

At first it led to the town walls and to a small gate called Brama Łazienna [Łazienna Gate].  When the park was founded in 1798 and the town walls dismantled at the turn of the 18th and 19th century, the street was extended as far as the park edge. About 1830 a neo-Gothic forged iron gate was built which until its dismantling was the main park entrance gate.

On the left side of the street there are buildings of the used-to-be Jesuit Order erected from the end of the 16th century to the middle of the 17th century. Today they house different institutions of self-government and state administration. In1825

 A bit farther, at the entrance to Park Miejski [Town Park] cadet drill hall was built for Korpus Kadetów [Cadet Corps] which functioned in the years 1798-1832. Then the building was taken over by the Russian army to change it into an Army Orthodox Church. In the inter-war period the officers of 29 pułk Strzelców Kaniowskich[29th Kaniowski Gunner Regiment] had their mess there. At present the building houses Centrum Kultury iSztuki [Culture and Art Centre].

The backyard of one of the houses situated along the street treasures some oldest remains of town walls dated to the end of the 13th century.

Most of the tenement houses in the street were destroyed at the begining of the Great war.

 lazienna 1  lazienna 2

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl