flaga polski

Historia Ulicy Adama Chodyńskiego.

Wychodzi z północno-zachodniego narożnika obecnego Placu św. Józefa, z którego wybiega też ul. Marjańska. Prowadzi do ul. Grodzkiej, a w połowie jej długości przecina ją ul. Zamkowa. Wytyczona została w drugiej połowie XIII w. i należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza. Liczy nieco ponad 140 m długości.

Pierwotnie prowadziła od ul. Długiej, zwanej też Toruńską (dzisiejsza ul. Zamkowa) do kwartału miejskiego, na którym znajdowały się zabudowania mieszkalno-gospodarcze kanoników kaliskiej kapituły kolegiackiej i stąd zwana była ul. Kanonicką. W 1871 r. w jej przebieg włączono ul. Poprzeczną (łączącą ul. Grodzką z Warszawską) i określono mianem ul. Poprzeczno-Warszawskiej, a jej dotychczasową nazwę przeniesiono na dawną ul. św. Mikołaja. Obecne imię Adama Chodyńskiego otrzymała w 1930 roku.

Dawna zabudowa tej ulicy zniszczona została prawie całkowicie przez wojsko pruskie w sierpniu 1914 roku. Obecna pochodzi w większości z okresu międzywojennego.

United Kingdom

Adam Chodyński and Maryjańska Street start in the same corner of the present Plac Św. Józefa [Saint Joseph Square].It leads to Grodzka Street and Zamkowa Street which intersects it in the middle of its length. It was set out in the second half of the 13th century and is one of the oldest streets of the chartered town. Its length is 140 metres. At first, it led from Długa Street, also known as Toruńska (now Zamkowa Street) to that part of the town where the residential and non -residential buildings of the collegiate chapter of the Canons Regular of Lateran were situated and to Kanonicka Street. In 1871 Poprzeczna Street (that joined Grodzka and Warszawska Streets), was included into A. ChodyńskiStreet, and its name was given to the former Saint Nicolas Street. In 1930 the street was named after A. Chodyński, a lawyer, literature historian, poet, journalist, an outstanding historian of the Kalisz region, the founder (1870) and the first editor of the newspaper “Kaliszanin”.

The buildings of the street were nearly completely destroyed by the Prussian army in August 1914.the present residential buildings come from the inter-war period.

 chodynskiego

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl