STATUT FUNDACJI „NASZA HISTORIA”

 • § 1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą „Nasza Historia”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Tomasza Chlebba zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym  sporządzonym przez notariusza Pani Klaudia Kubiak w Kancelarii w Kaliszu przy ulicy al. Wolności 17A Rep. A nr. 2089/2016 z dnia 09 marca 2016 roku.
 1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 1. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 • § 2.

       Fundacja posiada osobowość prawną.

 • § 3.

Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kalisz, województwo Wielkopolskie.
 3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i zagranicą.
 1. Fundacja może tworzyć oddziały stałe i czasowe, biura, zakłady, delegatury, filie oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania jednostkami wskazanymi powyżej określi podjęta w tym przedmiocie uchwała  Zarządu Fundacji.
 • § 4.

Czas trwania Fundacji

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 • § 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 • § 6

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • § 7

Cele i zasady działania Fundacji.

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie, wspieranie i realizacja nowatorskich rozwiązań w zakresie promocji historii regionów i miast.
 2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w tworzeniu rozwiązań multimedialnych w zakresie historii regionalnej
 3. Popularyzacja historii regionalnej wśród młodzieży i osób dorosłych.
 4. Realizowanie projektów służących promocji historii zapisanej na fotografiach i/lub innych nośnikach. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność oświatowa, kulturalna i historyczna.
 6. Organizowanie środków materialnych i finansowych dla wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom
 7. Upowszechnianie i promocja idei wielokulturowości dziedzictwa Polski w kraju i za granicą
 8. Organizacja konkursów o tematyce historycznej.
 9. Realizacja projektów służących promocji walorów historycznych i kulturalnych miast i regionów.
 10. Tworzenie i pomoc w uruchamianiu internetowych archiwów społecznych,
 11. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych,
 12. Współpraca z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami,
 13. Budowanie relacji biznesu i kultury jako jednej z form funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa.
 • § 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego, a także współdziałanie z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ośrodkami kultury i nauki, uczelniami i mediami.
 2. Organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów lub koncertów oraz wspieranie działań kulturalnych i artystycznych.
 3. Produkcję filmową, działalność wydawniczą i promocyjną oraz działalność badawczą.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych; a także przyznawanie nagród i fundowanie stypendiów.
 5. Współdziałanie z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi, zakładami pracy i innymi podmiotami realizującymi statutowe cele Fundacji,

Działalność określona w § 8 może mieć charakter zarówno nieodpłatny, jak i odpłatny.

Przychód ze statutowej działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

 • § 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 • § 10

Majątek i dochody Fundacji.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski - wymieniony w akcie notarialnym podczas jej ustanowienia, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku działania.

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych00/100).

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł z czego 1 000 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

 • § 11

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji,
 5. odsetek i depozytów bankowych,
 6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 7. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 8. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
 9. ze sponsoringu,
 10. z nawiązek sądowych,
 11. inne dozwolone prawem źródła.
 • § 12
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundacje długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 • § 13

Działalność gospodarcza fundacji.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, po dokonaniu wpisu do właściwego rejestru, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych                      przepisach.
 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
 1. Przeważającą działalnością gospodarczą jest: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
 2. wydawanie książek (PKD 58.11. Z);
 3. działalność wydawnicza pozostała (PKD 58.19. Z);
 4. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 5. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
 7. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11)
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 9. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 10. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
 11. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
 12. działalność archiwów (PKD 91.01.B);
 13. działalność muzeów (PKD 91.02.Z).
 14. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD91.03).
 • § 14

Władze Fundacji.

 1. Władzami fundacji są:
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 • § 15

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
 4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 • § 16
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 • § 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 • § 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 • § 19

Zarząd Fundacji.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu powoływanego przez Radę Fundacji.

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie są odwoływani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 • § 20
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach związanych z działalnością Fundacji nie należących do kompetencji Rady,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu samodzielnie a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 14. Rada Fundacji powołała pierwszy Zarząd, w którego skład wszedł:

      Tomasz Chlebba – Prezes Zarządu Fundacji.

 • § 21

Sposób Reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych składa każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego – jedna osoba Prezes Zarządu samodzielnie.
 3. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
 4. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
 • § 22

Zmiana Statutu

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 • § 23

Połączenie z inną fundacją.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 • § 24
 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

   2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku nowe cele fundacji mogą być sprzeczne z pierwotnymi.

 1. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje na wniosek Zarządu Fundacji Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały - zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 • § 25

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. Likwidatorami mogą być Członkowie Zarządu lub inne osoby powołane przez Radę Fundacji.
 • § 26

Sposób likwidacji Fundacji

     Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

 1. Zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji.
 2. Wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia.
 1. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli.
 2. Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań.
 3. Wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji.
 4. Przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli.
 1. Zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
 1. Zawiadomienie odpowiedniego ministra.
 • § 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 • § 28

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 6 statutu, coroczne sprawozdanie ze swej działalności w roku ubiegłym. 

Pierwszy Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 01 marca 2016 r.

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz inne obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowana fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Fundator: ……………………………………….