flaga polski

Historia Ulicy Kolegialnej.

Stanowi przedłużenie ul. Sukienniczej i łączy się z dzisiejszym Placem św. Józefa. Wchodzi w skład jednej z głównych arterii komunikacyjnych w śródmieściu. Liczy 90 m długości.

Pierwotnie nosiła nazwę ul. Kolegiackiej, bowiem prowadziła do kościoła kolegiackiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (dzisiejsza bazylika i Sanktuarium św. Józefa).

Pierwsza wiadomość o tej ulicy pochodzi z końca XVI w. - z czasów budowy przy niej oraz przy dzisiejszym Placu św. Józefa rozległego kompleksu zabudowań jezuitów, sprowadzonych do Kalisza w 1583 r. przez prymasa i arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego.

W zabudowaniach wzniesionych po lewej stronie tej ulicy (w okresie od schyłku XVI w. do połowy XVII w.) znajdowały się pomieszczenia kolegium, teatru szkolnego oraz drukarni jezuickiej. Kolegium - od którego pochodzi obecna nazwa tej ulicy nadana jej w połowie XIX w. - funkcjonowało w latach 1584-1773 i przeznaczone było dla 200 uczniów.

W latach 1797-1832 mieściła się tam szkoła wojskowa – Korpus Kadetów – a w okresie międzywojennym koszary 29 pułku Strzelców Kaniowskich. Na potrzeby wojska zabudowania dawnego kolegium jezuickiego wykorzystywane były do 1956 roku. Od 1957 r. pełnią one funkcję siedzib różnych urzędów administracji państwowej i samorządowej.

United Kingdom

The street is an extension of Sukiennicza Street and joins with Plac Świętego Józefa [Saint Joseph’s Square]. It makes a part of one of the main communication thoroughfares in the city centre. It is 90 metres long.

At first it was called Kolegiacka Street as it led to the Assumption of the Holy Mary Church which was a collegiate one [collegiate; in Polish kolegiacki, translator’s note]. In modern times the church was elevated to the rank of Basilica Minor, it also houses the Sanctuary of Saint Joseph.

The first information about the street is dated to the end of the 16th century. At the time the first Jesuit buildings appeared along the street and in Plac Świętego Józefa [Saint Joseph Square]. The Jesuit Order was brought to Kalisz by the primate of Poland and the archbishop of Gniezno, Stanisław Karnkowski, in 1583.

From the beginning of the 16th century to the end of 17th century a Jesuit college, theatre and a printing house were situated on the right side of the street. The college, which functioned in the years 1584 –1773and could educate 200 students at a time, gave a name to the street.

In the years 1797-1832 the buildings housed, at first, a military school, Korpus Kadetów [Cadets Corps]and then, in the inter-war period, barracks for 29 pułk Strzelców Kaniowskich.[the 29th Kaniowski Gunner Regiment]. The post-Jesuit buildings were used for military purposes until 1956. Since 1957 numerous offices of self-government and state administration are situated there.

kolegialna 1  kolegialna 2  kolegialna 3

kolegialna 4

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl