flaga polski

Historia Ulicy Browarnej.

Prowadzi od ul. Sukienniczej do dzisiejszej ul. Kazimierzowskiej położonej na skraju Parku Miejskiego. Liczy niecałe 100 m długości.

Powstała na początku XIX w. i objęła swym zasięgiem ul. Poprzeczną, biegnącą wzdłuż miejskiego muru obronnego rozebranego na przełomie XVIII i XIX w. oraz dochodzącą do niej ul. Szczupakową (utworzoną pod koniec XVII w.), z której wyłączono wówczas część położoną między Głównym Rynkiem i ul. Sukienniczą, nazwaną ul. Rzeźniczą.

Jej nazwa pochodzi od browarów stojących niegdyś przy dawnej ul. Poprzecznej.

W 1934 r. została ona znacznie skrócona w wyniku odłączenie od niej odcinka, który dawnej tworzyła ul. Poprzeczna. Utworzono z niego ul. Kadecką i część ul. Kazimierzowskiej, a ul. Browarna otrzymała wtedy swój obecny przebieg i dzisiejszą długość.

Jej obecne połączenie z Parkiem Miejskim powstało w 1941 r., po przeprowadzeniu prac melioracyjnych związanych z regulacją ostrego załomu rzeki Prosny, który do tamtego czasu znajdował się w pobliżu ul. Piekarskiej.

United Kingdom

It leads from Sukiennicza Street to the present Kazimierzowska Street which is situated at the edge of Park Miejski [Town Park].It is only 100 metres long.

It came about at the beginning of the 19th century. Poprzeczna Street, which ran along the town wall dismantled at the turn of the 18th and the 19th century, and Szczupakowa Street, set out at the end of the 17th century, were included into Browarna Street. A part of Szczupakowa Street, situated between Główny Rynek [Main Market Square] and Sukiennicza Street was changed into Rzeźnicza Street.

The street takes its name after breweries situated in the former Poprzeczna Street.

In 1934 Browarna Street was shortened as Poprzeczna Street was excluded from it; the street was changed into Kadecka Street and partly into Kazimierzowska Street. As a result, Browarna Street got its present shape and length.

In 1941 the street was joined with the park due to irrigation works that removed the sharp curve of the Prosna River. Till that time Piekarska Street touched the river.

 browarna

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl

flaga polski

Historia Ulicy Franciszkańskiej.

Wyprowadzona została ze środka dzisiejszej ul. św. Stanisława (zwanej też niekiedy Placem św. Stanisława) i prowadzi do ul. Targowej. W połowie jej długości przecina ją ul. Śródmiejska (dawniej Wrocławska). Wytyczono ją w drugiej połowie XIII w. i należy do najstarszych ulic lokacyjnego Kalisza. Liczy niecałe 140 m długości.

Pierwotnie nosiła nazwę ul. Szewskiej i łączyła tylko ul. Wrocławską z ul. Mnichów (dzisiejsza ul. św. Stanisława). Po odbudowie ze zniszczeń spowodowanych przez wielki pożar miasta, który miał miejsce w 1792 r., przedłużono ją do ul. Targowej i określono mianem Przechodniej, ale niekiedy zwano też ul. Poprzeczną. W 1871 r. nadano jej nazwę ul. Poprzeczno-Wrocławskiej, a obecną otrzymała w 1930 r. z powodu faktu, że prowadzi do zabudowań ojców franciszkanów.

Dawna zabudowa tej ulicy zniszczona została prawie całkowicie przez wojsko pruskie w sierpniu 1914 roku. Obecna pochodzi w większości z okresu międzywojennego.

United Kingdom

It starts in the middle of Św. Stanisław Street (once called Plac Św. Stanisława) and leads to Targowa Street. Wrocławska Street intersects Św. Stanisława Street in the middle of its length. The street was set out in the second half of the 13th century and is one of the oldest streets of chartered town. . It is 140 metres long.

At first it was called Szewska Street [Shoemakers’ Street] and joined Wrocławska and Mnichów Street [Monks’ Street] (now Św. Stanisława Street).After rebuilding the town following the great 1792 fire, the street was extended as far as Targowa Street. Now it was called Przechodnia or Poprzeczna Street. In 1871it was given the name Poprzeczno-Wrocławska. Today’s name appeared in 1930 as it leads to the buildings of the Franciscan Order.

The buildings that stood along the street were nearly completely destroyed in August 1914. Present tenement houses situated in the street are dated to the inter-war period.

Franciszkaska

Zdjęcie pochodzi z Wydawnictwa Jan Truszkowski i S-ka autor: W. Kurek.

 

flaga polski

Historia Ulicy Niecałej.

Obecnie prowadzi od Placu św. Jana Pawła II do Parku Miejskiego i przez znajdujący się w pobliżu jej zakończenia Most Tyniecki na Kanale Bernardyńskim łączy się z Aleją Walecznych biegnącą do ul. Łódzkiej. Liczy nieco ponad 230 m długości.

Wytyczona została w połowie XIX w., ale pierwotnie posiadała inny przebieg. Jej końcowy odcinek dochodził – tak jak dzisiaj – do przejścia na Kanale Bernardyńskim, ale zaczynała się ona nie przy ówczesnym Przedmieściu Stawiszyńskim (dzisiejszy Plac Jana Kilińskiego), ale przy odnodze rzeki Prosny zwanej Bernardynką, skąd biegła łukowato skrajem Parku Miejskiego. Z tego też powodu nazwano ją ul. Niecałą.

Swój obecny kształt otrzymała po powiększeniu terytorium miasta w 1906 roku. W 1934 r. nadano jej imię Bronisława Pierackiego, a w 1946 r. określono mianem ul. Walki Młodych. Jej pierwotna nazwa przywrócona została w 1990 roku.

Znajdują się przy niej między innymi zabudowania parafii prawosławnej (tzw. Dom Popów postawiony pod koniec XIX w. i cerkiew zbudowana w latach 1926-1932) oraz budynek parafii ewangelicko-augsburskiej (wzniesiony w 1913 r.), a także dawny domek ogrodników parkowych i zabudowania Fabryki Lalek i Zabawek Adama Szrajera, działającej tu od końca XIX w. do wybuchu II wojny światowej (późniejszy Zakład Tworzyw Sztucznych „Metalplast”).

United Kingdom

Nowi it leads from Plac św. Jana Pawła II [John Paul the 2nd Square] to Park Miejski [Town Park].The street joins with Aleja Walecznych [Valiant peoples’ Avenue] over the bridge on Kanał Bernardyński [Bernardyński Cannal]. The street joins with Łódzka Street beyond the canal. It is 230 metres long.

It came into being in the middle of the 19th century but it was of a different shape

It ended , like today, at the crossing of Kanał Bernardyński [Bernardyński Canal]but it did not start at Przedmieście Stawiszyńskie [Stawiszyńskie Suburb], that is, today’s Plac Jana Kilińskiego [Jan Kiliński Square].Earlier the street started at the arm of the Prosna River called Bernardynka. From that place it ran in a form an arch along the edge of the town park. Then the street was much shorter and for that reason it was called Niecała [not completed; as if lacking something, translator’s note].

It has its present shape since the extension of the town in 1906. In 1934 it was given the name Bronisław Pieracki Street, and in 1946 Walki Młodych Street. [the name refers to the newspaper published illegally at the time of the Nazi occupation of Polish lands; translator’s note].

There are some groups of buildings in the street. One group comprises the Orthodox parish built in the years 1926-1932 and so called Dom Popów [Russian Orthodox Priests ‘House]. The other set, built in1913 belongs to the Evangelical-Augsburg parish. The building for the former park workers is situated at the end of the street. The premises of the used-to-be Fabryka Lalek i Zabawek Adama Szrajera[ Adam Szrajer Dolls and Toys Factory]that functioned from the end of the 19th century to the outbreak of the World War  are located at the beginning of the street. After the war the buildings housed Zakład Tworzyw Sztucznych “Metalplast”[Plastics Factory “Metalplast”].

niecala  niecala 1  niecala 2

niecala 3

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl

flaga polski

Historia Ulicy Targowej.

Stanowi przedłużenie ul. Garbarskiej i biegnie od ul. Złotej do dzisiejszej ul. G. Narutowicza. Wytyczona została w połowie XIV wieku. Liczy prawie 160 m długości.

Dawniej była to jedna z ulic dzielnicy żydowskiej, która prowadziła do Końskiego Targowiska, położonego mniej więcej między dzisiejszymi ulicami: Przechodnią, G. Narutowicza i A. Parczewskiego (nieco bliżej Prosny niż obecny plac zwany Rozmarkiem). Od tego targowiska pochodzi najprawdopodobniej nazwa tej ulicy.

Zabudowa ulicy Targowej przez kilka wieków była w całości drewniana i spłonęła doszczętnie podczas wielkiego pożaru miasta, który miał miejsce w 1792 roku. Natomiast kamienice zbudowane przy niej w XIX w. zniszczone zostały prawie całkowicie przez wojsko pruskie na początku I wojny światowej.

W drugiej połowie XIX w. ulicę tą przedłużono do ówczesnej ul. Ogrodowskiej (dzisiejsza G. Narutowicza) i nadano jej obecny przebieg i długość.

Przy zbiegu tej ulicy z ul. Złotą pod koniec XIX w. wzniesiony został budynek żydowskiej szkoły dla dzieci („Talmud Tora”), który przetrwał zniszczenia z sierpnia 1914 r. i zachował się do dnia dzisiejszego. Po II wojnie światowej miały w nim swoje siedziby różne instytucje i organizacje (w tym: Komenda Miejskiej Milicji Obywatelskiej i Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), a obecnie znajduje się Drugi Urząd Podatkowy.

United Kingdom

It runs from Złota Street to today’s Narutowicz Street and it makes an extension of Garbarska Street. It came about in the middle of the 14th

It used to be one of the streets of the Jewish district that led to Końskie Targowisko [Horse Market] situated among Przechodnia, G. Narutowicz and A. Parczewski streets. Końskie Targowisko was located closer to the Prosna River than today’s square called Rozmark. The street probably takes its name after that street horse market [in Polish targowy means concerning trade, translator’s note].

The buildings in Targowa Street were mainly wooden and as such they did not survive the great fire of the town in 1792. Tenement houses built in the 19th century were nearly completely destroyed by the Prussian army at the beginning of the Great War.

In the middle of the 19th century the street was extended to that day Ogrodowska Street (now Narutowicz Street) and was given the present length.

There was a building of a Jewish Talmud Torah school for children at the corner with Złota Street. The school building survived the 1914 bombing and stands to this day. After the World War II it housed different institutions like: Komenda Miejskiej Milicji Obywatelskiej [the Headquarters of Citizens’ Militia; the national police organisation of the Polish Peoples’ Republic, translator’s note], Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [Committee of the Polish United Workers’ Party; the dominant political party in socialist times, translator’s note]. Now, there is a seat of Drugi Urząd Podatkowy [the Second Tax Office].

targowa 1  targowa 2

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl

flaga polski

Historia Ulicy Kolegialnej.

Stanowi przedłużenie ul. Sukienniczej i łączy się z dzisiejszym Placem św. Józefa. Wchodzi w skład jednej z głównych arterii komunikacyjnych w śródmieściu. Liczy 90 m długości.

Pierwotnie nosiła nazwę ul. Kolegiackiej, bowiem prowadziła do kościoła kolegiackiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (dzisiejsza bazylika i Sanktuarium św. Józefa).

Pierwsza wiadomość o tej ulicy pochodzi z końca XVI w. - z czasów budowy przy niej oraz przy dzisiejszym Placu św. Józefa rozległego kompleksu zabudowań jezuitów, sprowadzonych do Kalisza w 1583 r. przez prymasa i arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego.

W zabudowaniach wzniesionych po lewej stronie tej ulicy (w okresie od schyłku XVI w. do połowy XVII w.) znajdowały się pomieszczenia kolegium, teatru szkolnego oraz drukarni jezuickiej. Kolegium - od którego pochodzi obecna nazwa tej ulicy nadana jej w połowie XIX w. - funkcjonowało w latach 1584-1773 i przeznaczone było dla 200 uczniów.

W latach 1797-1832 mieściła się tam szkoła wojskowa – Korpus Kadetów – a w okresie międzywojennym koszary 29 pułku Strzelców Kaniowskich. Na potrzeby wojska zabudowania dawnego kolegium jezuickiego wykorzystywane były do 1956 roku. Od 1957 r. pełnią one funkcję siedzib różnych urzędów administracji państwowej i samorządowej.

United Kingdom

The street is an extension of Sukiennicza Street and joins with Plac Świętego Józefa [Saint Joseph’s Square]. It makes a part of one of the main communication thoroughfares in the city centre. It is 90 metres long.

At first it was called Kolegiacka Street as it led to the Assumption of the Holy Mary Church which was a collegiate one [collegiate; in Polish kolegiacki, translator’s note]. In modern times the church was elevated to the rank of Basilica Minor, it also houses the Sanctuary of Saint Joseph.

The first information about the street is dated to the end of the 16th century. At the time the first Jesuit buildings appeared along the street and in Plac Świętego Józefa [Saint Joseph Square]. The Jesuit Order was brought to Kalisz by the primate of Poland and the archbishop of Gniezno, Stanisław Karnkowski, in 1583.

From the beginning of the 16th century to the end of 17th century a Jesuit college, theatre and a printing house were situated on the right side of the street. The college, which functioned in the years 1584 –1773and could educate 200 students at a time, gave a name to the street.

In the years 1797-1832 the buildings housed, at first, a military school, Korpus Kadetów [Cadets Corps]and then, in the inter-war period, barracks for 29 pułk Strzelców Kaniowskich.[the 29th Kaniowski Gunner Regiment]. The post-Jesuit buildings were used for military purposes until 1956. Since 1957 numerous offices of self-government and state administration are situated there.

kolegialna 1  kolegialna 2  kolegialna 3

kolegialna 4

Zdjęcia ze strony Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza www.wmf.kalisz.pl